Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Zrušenie registrácie

Zrušenie registrácie

Zdravotnícky pracovník (ďalej len ZP) požiada o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu povolania.

Na sekretariát komory musí zaslať žiadosť o zrušenie registrácie a originál alebo overenú kópiu dokladu o ukončení výkonu povolania (skončenie pracovného pomeru, zmena povolania, odchod do starobného dôchodku).

Výkon zdravotníckeho povolania je platný aj v prípade čiastočného pracovného úväzku alebo práca popri dôchodku. 

Nedoplatky členských príspevkov resp. poplatkov za vedenie registra musí ZP uhradiť k dátumu podania žiadosti o zrušenie registrácie.  


created by MAGAT