Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Registrácia

 

 Registrácia

Do SK MTP sa registruje každý, kto vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie.

Povinnosť zaregistrovať sa vyplýva zo zákona 578/2004 Z. z.

 • Registračný poplatok je 13,00 €                                                                                                  Poplatky za registráciu sa hradia na IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX                 variabilný symbol: 5700, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko
 • Zápisom do registra SK MTP, sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov - postup a podrobnosti v časti členstvo.
 • K registrácii je potrebné zaslať na sekretariát SK MTP vyplnený registračný list spolu s požadovanými prílohami. Tlačivo "Údaje pre registráciu" je k dispozícii vo word dokumente.
 • Ćíslo registrácie a dátum registrácie prideľuje SK MTP
 • Členom SK MTP osvedčujeme dokumenty bezplatne.
 • Nezabudnite! Ste povinní hlásiť každú zmenu údajov, ktoré sú uvedené v registračnom liste a zasielať na komoru potvrdenia o sústavnom vzdelávaní sa.
 • Poplatky za vedenie registra podľa zákona 578/2004 Z.z.:

rok 2006 = 1,66.- €     (50.- Sk)

rok 2007 = 1,66.- €     (50.- Sk)

rok 2008 = 4,98.- €      (150.- Sk)

rok 2009 = 4,00.- €

rok 2010 = 4,00.-€ 

rok 2011 = 4,00.-€

rok 2012 = 4,00.€

rok 2013 = 4,00.-€

rok 2014 = 4,00.-€ 

rok 2015 = 5,00.-€  uhradiť do 31.1.2015 - novela zákona 578/2004 Z.z., r.2014

rok 2016 = 15,00.-€  uhradiť do 31.1.2016 - novela zákona 578/2004 Z.z., r.2015

rok 2017  = 15,00,-€ uhradiť do 31.1.2017

rok 2018  = 15,00,-€ uhradiť do 31.1.2018

rok 2019  = 15,00,-€ uhradiť do 31.1.2019

Poplatky za vedenie registra sa platia
na číslo účtu: 0273781818/0900,

IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX

variabilný symbol: prosím o uvedenie Vášho registračného čísla - bez písmena a medzere
špecifický symbol: 578200419
Poznámka /správa pre adresáta: Titul, Meno a Priezvisko. Poplatok za vedenie registra /rok/.

Ďakujeme.

    Čo je registrácia - podľa zákona:

( je povinná pre všetkých pracujúcich zdrav. pracovníkov - zák.578/2004)

 1. Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

 2. Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie chemika so špecializáciou pre zdravotníckeho laboranta,  technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta,  laboranta pre zdravotnícke pomôcky,  verejného zdravotníka,rádiologického asistenta, zubného asistenta, asistenta dentálnej hygieny, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výživy, maséra, sanitára, zdravotníckeho asistenta, optometristu a očného optika. 

 3. Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou v súlade s § 30 ods. 3 zákona.

 4. Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č 602/2003 Z.z.

 5. Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.

  Zápis do registra

   

  1. Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra na základe registračného listu a kompletných príslušných dokladov. Registračný list musí obsahovať údaje uvedené v § 63 ods. 2 zákona (čl. II ods. 1 body 6 až 21 tejto smernice).

  2. K registračnému listu žiadateľ o registráciu priloží osvedčené kópie týchto dokladov: doklad o odbornej spôsobilosti, doklad o doterajšej praxi, potvrdenie vzdelávacej inštitúcie, ak ste ukočili ďalšie vzdelávanie (špecializácia, certifikát), doklad o zaplatení registračného poplatku; ak ide o cudzinca dokladom o odbornej spôsobilosti je osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania podľa § 35 zákona.

  3. Registračný poplatok je 13,00 € a je príjmom komory.

  4. Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu od roku 2009 je zákonom stanovený poplatok vo výške 4,00 € , ktorý je príjmom komory.

  5. U zdravotníckych pracovníkoch, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s § 153 až 155 Zákonníka práce. Upozornenie zasiela aj úradu pre dohľad.

  6. Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 7 podľa § 172 až 175 Občianskeho súdneho poriadku najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.

 


created by MAGAT