Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Pozastavenie registrácie

Pozastavenie registrácie

Člen komory

Pozastavenie registrácie je možné, ak zdravotnícky pracovník (ďalej len ZP) prerušil výkon povolania na určitý čas, napr. z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, dlhodobej práceneschopnosti, evidencie na úrade práce (nezamestnanosť) a pod.

Na sekretariát komory zašle poštou vyplnenú žiadosť  (nájdete ju v časti „tlačivá“) a originál alebo overenú kópiu rozhodnutia od zamestnávateľa (ukončenie pracovného pomeru) alebo zo sociálnej poisťovne (materská/rodičovská  dovolenka ), a pod.

Počas pozastavenia registrácie člen neplatí plné členské, len udržiavací poplatok.

Po opätovnom nástupe do zamestnania (výkon povolania) musí zaslať na sekretariát komory potvrdenie od zamestnávateľa s dátumom nástupu a požiadať o obnovenie registrácie (tlačivo v prílohe). Za obnovenie registrácie člen neplatí.

Pozastavenie registrácie nie je možné so spätným dátumom. Pozastavenie platí od dátumu doručenia žiadosti na sekretariát komory  alebo príslušnej Regionálnej komory.

 

Nečlen komory

Pozastavenie registrácie je možné, ak zdravotnícky pracovník (ďalej len ZP) prerušil výkon povolania na určitý čas, napr. z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, dlhodobej práceneschopnosti, evidencie na úrade práce (nezamestnanosť) a pod.

Na sekretariát komory zašle poštou vyplnenú žiadosť  (nájdete ju v časti „tlačivá“) a originál alebo overenú kópiu rozhodnutia od zamestnávateľa (ukončenie pracovného pomeru) alebo zo sociálnej poisťovne (materská/rodičovská  dovolenka ), a pod.

Počas pozastavenie registrácie nečlen neplatí poplatok za vedenie registra od dátumu pozastavenia registrácie. Nedoplatky vzniknuté pred pozastavením musí uhradiť.

 Po opätovnom nástupe do zamestnania (výkon povolania) musí zaslať na sekretariát komory potvrdenie od zamestnávateľa s dátumom nástupu a požiadať o obnovenie registrácie (tlačivo v prílohe). Poplatok za obnovenie registrácie je 13 €.

 

Pozastavenie registrácie nie je možné so spätným dátumom. Pozastavenie platí od dátumu doručenia žiadosti na sekretariát komory.  


created by MAGAT