Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Licencie » Zrušenie licenie

§ 74  Zrušenie licencie 
Zbierka zákonov SR ­ 578/2004 Z. z. znenie 01.01.2016

(1) Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie

a) požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ  licencie povinný podať  najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť,

b) prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69),

c) získal licenciu na základe nepravdivých údajov,

d) opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,

e) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,

f) mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu,
 
g) mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu. 
 
 
Spolu so žiadosťou o zrušenie licencie je žiadateľ povinný zaslať na SK MTP aj originál licencie, ktorú žiada zrušiť. 
 
Žiadosť o zrušenie licencie nájdete v prílohe 

dokument


created by MAGAT