Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Licencie » Zmeny vo vydávaní licencií od 1.6.2006

    

7) Činnosť odborného zástupcu pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek podľa odseku 6 môže vykonávať aj laborant, asistent alebo iný zdravotnícky pracovník, ak získal vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie podľa § 13 ods. 1 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. a) až c) a § 19 ods. 1, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore.


Podľa uvedeného ustanovenia môžu byť odbornými zástupcami v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj laboranti, asistenti alebo iní zdravotnícki pracovníci pokiaľ dosiahli vzdelanie uvedené nižšie a súčasne získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore:1. Laborant:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu laborant (t.j. laboratórne vyšetrovacie metódy),

- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu laborant (t.j. diplomovaný medicínsko-technický laborant).2. Asistent:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent (t.j. verejné zdravotníctvo),

- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent (v prílohe nie je uvedený žiaden odbor bakalárskeho štúdia),

- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent (t.j. napr. diplomovaný rádiologický asistent).3. Iný zdravotnícky pracovník:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore zameranom na odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník (t.j. napr. rehabilitácia alebo biochémia a biotechnológia),

- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zameranom na odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník (t.j. napr. fyzioterapia alebo biomedicínske inžinierstvo),

- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore zameranom na odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník (t.j. diplomovaný fyzioterapeut).

Iný zdravotnícky pracovník musí ešte okrem toho získať osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka.


Vyššie uvedené podmienky by mali spĺňať príslušní zdravotnícki pracovníci na výkon funkcie odborného zástupcu.


Ostatné ustanovenia upravujúce postavenie členov sekčnej komory medicínsko-technických pracovníkov neboli nariadením č. 324/2006 Z.z. zmenené.


created by MAGAT