Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Licencie » Postup pri žiadosti o vydanie licencie

  1. žiadateľ musí byť zaregistrovaný – čiže musí mať pridelené registračné číslo od SK MTP

  2. tlačivá potrebné k vydaniu licencie:

žiadosť o vydanie licencie

lekársky posudok o zdrav. spôsobilosti

čestné vyhlásenie

- k žiadosti o vydanie licencie je treba dodať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace a kópiu dokladu o zaplatení poplatku pre príslušnú licenciu. Tento poplatok sa zasiela na č.účtu SK MTP: IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX , variabilným symbolom je registračné číslo žiadateľa, do poznámky pre príjemcu treba napísať – priezvisko žiadateľa

Všetky tieto riadne vypísané doklady zašle na SK MTP, Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín, nemusí už dokladovať odbornú spôsobilosť, špecializáciu a pod. – pretože to musí dodať k registrácii. V žiadosti je potrebné napísať presnú adresu, kde bude povolanie vykonávať. Licencie sa podpisujú 1x za mesiac.

V prípade potreby informácie na sekretariáte - č. t. 032/6494545


created by MAGAT