Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Licencie » Podmienky vydania licencie

Podmienky vydania licencie

 1. Komora vydá licenciu žiadateľovi, ak
  • má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

  • je zdravotne spôsobilý

  • je odborne spôsobilý

  • je bezúhonný

  • má odbornú prax najmenej tri roky, - toto platí len pre farmaceutických laborantov od 1.9.2005 (ostatní bez praxe)

  • je zapísaný v registri

 2. Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť člena.

 3. Dôveryhodný na účely vydania licencie je člen, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g) zákona 578/2004

 4. Podmienky na vydanie licencie musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.


created by MAGAT