Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dokumenty » Legislatíva

Zákon č. 578/2004 Z.z. - úplné znenie k 1.1.2016

stiahnu» dokument (1933 kB)

Zákon č.
578/2004 Z. z.

Zákon o poskytovateµoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v znení č. 720/2004 Z. z., 351/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 527/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 18/2007 Z. z., 272/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 464/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 206/2008 Z. z., 284/2008 Z. z., 447/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 560/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 8/2010 Z. z., 133/2010 Z. z.)

Zákon č.256/2005 Z.z.

stiahnu» dokument (265 kB)

    Zákon č.256/2005 Z.z. - Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z.z.

stiahnu» dokument (81 kB)

        

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania


Nariadenie vlády č.322/2006 Z.z.

stiahnu» dokument (145 kB)

Nariadenie vlády SR č.322/2006 Z.z. o spôsobe ďaląieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ąpecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.    

Zákon č.742/2004

stiahnu» dokument (167 kB)

č.742/2004 Nariadenie vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Zákon č.743/2004

stiahnu» dokument (124 kB)

č.743/2004 Nariadenie vlády SR o spôsobe ďaląieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ąpecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zákon č.366/2005 - úplné znenie

stiahnu» dokument (233 kB)

č.366/2005 Vyhláąka MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Nariadenie vlády č.211/2007

stiahnu» dokument (39 kB)


Vyhláąka MZ č.114/2007

stiahnu» dokument (41 kB)

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláąka MZ SR č.366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

Vyhláąka 585/2008 Z.z.

stiahnu» dokument (119 kB)

Vyhláąka o prevencii a kontrole prenosných ochorení 

Nariadenie vlády č.296/2010

stiahnu» dokument (239 kB)

N A R I A D E N I E V L Á D Y  S R

z 9. júna 2010

o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

spôsobe ďaląieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,

sústave ąpecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností


©tatút sektorovej rady

stiahnu» dokument (76 kB)created by MAGAT