Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dokumenty » Definícia zdravotníckeho pracovníka

Kto je zdravotníckym pracovníkom a ako sa vykonáva zdravotnícke povolanie

stiahnuť dokument (2089 kB)

Kto je zdravotníckym pracovníkom a ako sa vykonáva zdravotnícke povolanie. (viď stiahnuť prílohu)

Kto je zdravotníckym pracovníkom:

- fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie: lekár, zubný lekár, farmaceut,sestra,pôrodná asistentka,fyzioterapeut,verejný zdravotník,zdravotnícky laborant,farmaceutický laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent,sanitár

- fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie: logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva SR alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a získala o.i. aj osvedčenie o príprave na výkono práce v zdravotníctve (tzv."iný zdravotnícky pracovník")

- aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl SR vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa príslušného osobitného predpisu 

Činnosti prostredníctvom, ktorých môže zdravotnícky pracovník vykonávať  zdravotnícke povolanie:

Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri:

- poskytovaní zdravotnej starostlivosti tzn. pri činnosti bezprostredne nevyhnutnej na ochranu života a zdravia ľudí

- zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, tzn. v operačnom stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (týka sa iba lekárov, sestier a zdravotníckych záchranárov)

- ochrane zdravia ľudí, tzn. v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (týka sa napr. lekárov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov)

- lekárskej posudkovej činnosti, tzn. v zmysle napr. zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (týka sa iba lekárov)

- zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, tzn. pri výrobe liekov, príprave transfúznych liekov, príprave liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúcii liekov a poskytovaní lekárenskej starostlivosti ( týka sa iba lekárov, farmaceutov, farmaceutických laborantov, ortopedických technikov, očných optikov, optometristov a technikov pre zdravotnícke pomôcky)

- výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, tzn. napr. v zdravotnej poisťovni, v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.

- vykonávaní prehliadky mŕtveho tela, tzn. v zdravotníckom zariadení alebo prostredníctvom organizátora prehliadok mŕtvych tiel, či iným zákonným spôsobom ( týka sa iba lekárov)

- poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii, tzn. v detenčnom ústave v zmysle zákona č. 231/2019 Z.z. o výkone detencie (týka sa napr. lekárov, sestier, klinických psychológov, liečebných pedagógov)

Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, tzn. pri súčasnom vykonávaní zdravotníckeho povolania niektorou s vyššie uvedených činností. Inými činnosťami, než vyššie uvedenými nie je možné zdravotnícke povolanie v SR vykonávať. 

Spôsob výkonu zdravotníckeho povolania: 

Zdravotnícke povolanie sa v zmysle príslušných predpisov vykonáva:

- v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, tzn. v zmysle napr. Zákonníka práce

- na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (týka sa iba vybraných zdravotníckych povolaní)

- na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, tzn. v zdravotníckom zariadení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení ( týka sa iba lekárov, zubných lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, liečebných pedagógov, logopédov, psychológov a masérov )

- na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (týka sa iba lekárov)

- na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu ( týka sa iba optometristov, očných optikov a zubných technikov) created by MAGAT