Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Členstvo » Vznik členstva

1.      Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 102e, odsek 5 sú členmi SKMTP zdravotnícki pracovníci uvedení v tomto ustanovení.

2.       Pre nových členov SKMTP členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov  komory.

3.      Členstvo v SKMTP je dobrovoľné. Člen SKMTP je súčasne členom RKMTP, (spravidla) podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania. Člen SKMTP je povinný zmenu príslušnosti k RKMTP oznámiť doterajšej RKMTP do 15 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca zmenu príslušnosti.

4.     SKMTP zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti  zdravotníckeho pracovníka, ak

a)      je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,

b)      je bezúhonný. 

5.    SKMTP vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka ak

a)      písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,

b)      zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c)      bol vylúčený z komory

Prihláška do SKMTP:

dokument


created by MAGAT