Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Členstvo » Vyčiarknutie zo zoznamu členov

SK MTP vyčiarkne zo zoznamu člena, ak:

- písomne požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov,  v takom prípade zaniká členstvo dňom vyčiarknutia zo zoznamu členov. Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie po dátume 15.marca kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o vyčiarknutie požiadal.

- zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho

- bol vylúčený z komory (§65 ods.2 písm. b) bod 3 zákona 578/2004 Z.z.)

Člen komory je povinný k žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov doložiť aj preukaz. Člen komory musí preukázať zaplatenie členských príspevkov prostredníctvom potvrdenia príslušnej regionálnej komory.

Po doručení uvedených dokladov a vyčiarknutí z SK MTP, mu komora zašle rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu členov. Pokiaľ má člen záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov:

dokument


created by MAGAT