Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Členstvo » Práva a povinnosti člena

1.      Člen SKMTP má právo:

a)      voliť a byť volený do orgánov SKMTP

b)      využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc SKMTP vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c)      zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách SKMTP

d)     na potvrdenie o zápise do registra 

2.      Člen komory je povinný:

a)      vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,

b)      oboznamovať sa s vnútornými predpismi SKMTP a dodržiavať ich,

c)      plniť úlohy vyplývajúce z členstva v SKMTP,

d)     oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,

e)      bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra  a priebežne ich dopĺňať (§ 64 zákona  NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

f)       zaplatiť členský príspevok v stanovenej RKMTP, ten je príjmom SKMTP a RKMTP,

g)      zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy SKMTP.


created by MAGAT