Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Pracovné stretnutie zástupcov komôr a hlavných odborníkov MZ SR

 

Pracovné stretnutie zástupcov komôr a hlavných odborníkov MZ SR

 

dňa 13. novembra 2020 sa na pôde MZ SR uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike „praktická sestra" a prehodnoteniu kompetenčného rámca tejto profesie v nadväznosti na stanovisko Európskej komisie na základe pozvánky riaditeľa odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií

PhDr. Milana Laurinca, PhD., MPH .

 

Za našu komoru sa zasadnutia zúčastnili : prezidentka SK MTP - Iveta Šluchová

                                                                           praktická sestra  - Alica Ballová

Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia SK SaPA na čele s prezidentkou Mgr. Ivetou Lazorovou MPH

Spolu s hlavnou odborníčkou pre odbor ošetrovateľstvo PhDr. Gonádrovou -Vyhníčkovou , dipl. s.

 

Témou rokovania bolo premenovanie povolania praktická sestra na zdravotnícky asistent a riešenie kompetencií tohto povolania.

Hlavným problémom je názov odboru , kde je nesúlad s ES a Európska komisia trvá na premenovaní späť na ZA. Za každý deň  omeškania hrozí Slovensku pokuta vo výške  20 000 €.

Potom začala diskusia o kompetenciách voči ktorým má EK výhrady. Vzniesli sme s pani Ballovou viaceré námietky, ktoré však musia byť ešte konzultované s odborom vzdelávania.

Argumentovala som s tým, že situácia v našich zdravotníckych zariadeniach je dramatická čo sa týka personálu a preto praktické sestry vykonávajú aj činnosti, ktoré sú aj nad rámec ich kompetencií.

p. Ballová  priblížila v celom rozsahu  problémy z praxe .

Výňatok zo zápisnice :

Prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Bc. Iveta Šluchová:

- zdôraznila, že sa neustále manipuluje v zdravotníckom systéme a robia sa nesystémové zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotníckych pracovníkov (ako aj zmena názvu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru v roku 2018),

- súhlasí s úpravou názvu praktická sestra na zdravotníckeho asistenta,

- pripomenula, že sa neustále prekračujú kompetencie všetkých zdravotníckych pracovníkov v praxi,

- zo strany zamestnávateľa je na zdravotníckych pracovníkov vyvíjaný neustály nátlak na realizovanie činností, na ktoré nemajú odbornú spôsobilosť.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH:

- opakovane zdôrazňuje model poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti: sanitár - starostlivosť o prostredie, asistent - základná ošetrovateľská starostlivosť, sestra - manažment ošetrovateľskej starostlivosti,

- vidí problém v nepochopení celého systému poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ošetrovateľského tímu (sestra, praktická sestra a sanitár) a potreby zadefinovania a dodržiavania kompetencií jednotlivých zdravotníckych pracovníkov,

- zdôraznila potrebu praktických sestier (zdravotníckych asistentov) v poskytovaní základnej ošetrovateľskej starostlivosti aby odbremenili sestry od týchto činností. 

Člen komory medicínsko-technických pracovníkov, Alica Ballová, praktická sestra:

- súhlasí so zmenou názvu praktická sestra na zdravotnícky asistent,

- pripomenula, že zamestnávateľ nezohľadňuje špecializačné štúdium v odbore praktická sestra a že nie sú zadefinované činnosti po ukončení tohto špecializačného štúdia,

Hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Gonádrová-Vyhníčková, dipl. s. :

- v období zmien, ktoré sa týkali praktickej sestry (r.2018) opakovane upozorňovala na nesúlad s Európskou smernicou, zásah do regulovanej profesie sestry a chaos, ktorý nastane v zdravotníctve  na Slovensku,

- zdôraznila potrebu zosúladiť kompetencie praktických sestier (zdravotníckych asistentov) s odborným vzdelávacím štandardom, ktorý určuje rozsah získaných teoretických vedomostí a praktických skúseností.

Riaditeľ OŠsIZP PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH:

- je potrebné realizovať kroky, ktoré zatraktívnia všetky zdravotnícke povolania, na ktorých chce OŠaIZP aktívne pracovať s odbornými stavovskými organizáciami,

- prečítal jednotlivé body, ktoré sa týkajú pripravovaných zmien v kompetenciách praktických sestier, o ktorých aktívne diskutovali všetci zúčastnení pracovného stretnutia,

- zmenu kompetencií praktických sestier bude konzultovať aj s riaditeľkou odboru zdravotníckeho vzdelávania s Prof. Jankechovou,

                                                                            Iveta Šluchová

                                                                             


Stiahnuť dokument (170 kB)


created by MAGAT