Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Poplatok za vedenie registra (pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov) v roku 2019

POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA podľa zákon Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR) č. 578/2004 Z.z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Vážené kolegyne a kolegovia – zdravotnícky pracovníci,

    chceme Vás požiadať o splnenie povinnosti ktorú Vám ukladá zákon Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR) č. 578/2004 Z.z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 63, odsek (5) Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je najviac vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12) a § 80odsek (1) d) do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra (§ 63 ods. 5). 

Poplatok za vedenie registra v roku 2019 je – 15,00 €.

Platba by mala byť zrealizovaná najneskôr do 31. januára 2019.

Žiadame Vás o splnenie si povinnosti voči stavovskej organizácií.

V prípade nejakých otázok nás neváhajte kontaktovať v úradných hodinách počas stránkových dní.

Ďakujeme 

Mgr. Patrik MOŠKURJAK

SK MTP sekretariát

 


   

INFORMÁCIE K ZREALIZOVANIU PLATBY

ZA VEDENIE REGISTRA

2019

 

Vážené kolegyne a kolegovia – zdravotnícky pracovníci,

žiadame Vás o úplne vyplnenie všetkých potrebných údajov. V prípade neúplného vyplnenia (variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol), nebude platba priradená k Vášmu registračnému číslu - spisu a platba bude považovaná za dar stavovskej organizácií.

Číslo účtu:     0273781818/0900   

IBAN:             SK6509000000000273781818

Kód banky:    0900

Swift kód:      GIBASKBX

Účet vedený: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37, Bratislava, Slovenská republika 

Variabilný symbol: prosím o uvedenie Vášho registračného čísla - bez písmena a medzere

VZOR: Správny tvar: 16679. 

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   578200419

Poznámka /správa pre adresáta: Meno a Priezvisko, Bydlisko. Poplatok za vedenie registra /rok 2019/.

VZOR: Správny tvar: Bc. Jaroslava Pekná. Poplatok za vedenie registra /rok 2019/

 


 

 

 

 


created by MAGAT