Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Komoru medicínsko-technických pracovníkov povedie Iveta Šluchová

V Trenčíne sa uplynulý víkend uskutočnil Snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov spojený s voľbou prezidenta – štatutára pre 13 zdravotníckych profesií v stavovskej organizácii. Najbližšie volebné obdobie povedie SK MTP Iveta ŠLUCHOVÁ - farmaceutická laborantka ktorú si zvolili delegáti Snemu.

 
Pracovné predsedníctvo v zložení Bc. Katarína MIGASOVÁ – viceprezidentka poverená zastupovaním SK MTP, Mgr. Adriana MORAVČÍKOVÁ - viceprezidentka pre sekciu laborantov, Mgr. Patrik MOŠKURJAK - viceprezident pre sekciu asistentov, Erika Fehérová - členka prezídia a rady SK MTP, Iveta ŠLUCHOVÁ - členka prezídia a rady SK MTP slávnostne otvorili Snem SK MTP. V úvode Snemu SK MTP Iveta ŠLUCHOVÁ - moderátorka Snemu privítala pozvaných hostí, delegátov a účastníkov. Za Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prijali pozvanie MUDr. Jaroslav RIDOŠKO, PhD., MBA – štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“), Mgr. Viera PÁLEŠOVÁ – z odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zastupoval Mgr. Jozef JURKOVIČ – generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl v Slovenskej republike. Za stavovské organizácie prijali pozvanie Mgr. Iveta LAZOROVÁ – prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a zástupcovia ostatných stavovských organizácií Slovenskej republiky.
 
Ešte 14. júla 2018 rezignovala na funkciu prezidentky SK MTP Bc. Janka Strápková. Do uskutočnenia najbližšieho Snemu 2019, bola poverená vedením SK MTP viceprezidentka pre sekciu technikov Bc. Katarína Migasová.

Na sneme, ktorý sa stal aj volebným, odzneli správy o činnosti komory jednotlivých sekcií, kontrolného výboru, disciplinárnej komisie ako aj celková správa a zhodnotenie práce SK MTP. Kandidátmi na prezidenta SK MTP boli Erika FEHÉROVÁ a Iveta ŠLUCHOVÁ. Prítomní delegáti snemu si tajným hlasovaním za prezidenta SK MTP zvolili Ivetu ŠLUCHOVÚ, ktorá povedie stavovskú organizáciu do najbližších volieb SK MTP do roku 2021. : „Chcela by som sa poďakovať zúčastneným delegátom za prejavenú dôveru a zároveň by som chcela zdôrazniť, že tento akt je pre mňa záväzkom. Naša komora združuje 13 povolaní a mojou úlohou je zastupovať všetky tieto povolania a riešiť pálčivé otázky súvisiace s ich výkonom. Budem sa snažiť v spolupráci s Radou SK MTP, ale aj aktívnymi členmi komory, riešiť problémy z praxe. Je to určite, vzhľadom na takéto množstvo rôznorodých povolaní neľahká úloha, ale zároveň aj výzva opäť sa posunúť vpred. Rada by som nadviazala na začatú prácu, z predošlých mesiacov, kde členovia Rady SK MTP aktívne pracovali a riešili mnohé závažné problémy. Zároveň sa chcem poďakovať zastupujúcej viceprezidentke Bc. Kataríne Migasovej za odvedenú prácu počas uplynulého obdobia. Dúfam, že ľudí, ktorí mi verili, nesklamem,“ dodala Iveta Šluchová. V popoludňajších hodinách bola prednesená správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Zapracovali sa návrhy a zmeny do vnútorných predpisov. Od prítomných delegátov a účastníkov odzneli otázky týkajúce sa problémov a nedostatkov z praxe, na ktoré zainteresovaní hostia a delegáti odpovedali v rámci svojich kompetencií. Ďalej prebehla diskusia o aktuálnych požiadavkách zdravotníckych pracovníkov za jednotlivé povolania, predovšetkým sanitárov, praktických sestier, zdravotníckych laborantov ako aj dentálnych hygieničiek. 

Na Sneme SK MTP sa zúčastnilo 86 delegátov, 4 účastníci zo všetkých Regionálnych komôr SK MTP a pozvaní hostia. Snahou SK MTP je zlepšenie spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami v oblasti vzdelávania, medzi odbormi ktoré medzi sebou úzko súvisia. Plánom stavovskej organizácie je postupne zlepšovať svoju činnosť, implementovať do praxe nové technologické postupy/vylepšenia pre registrovaných a členov v SK MTP (vzdelávacie aktivity, webová stránka, portál, elektronická komunikácia atď.). 
 
Uznesením Snemu SK MTP medzi mnohými bodmi, ktoré sú súčasťou zápisnice, si delegáti považovali za potrebné a tým poverili viceprezidentov, radu SK MTP a členov SK MTP v pokračovaní v rokovaniach s MZ SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami a inými subjektmi . Na týchto rokovaniach sa v súčasnej
dobe riešia problémy sanitárov, praktických sestier a zdravotníckych laborantov. Snem SK MTP sa niesol v konštruktívnom rokovaní. 
 
Dočítate sa aj na: https://vzdravotnictve.sk/komoru-medicinsko-technickych-pracovnikov-povedie-iveta-sluchova/ 
 

 
Mgr. Patrik MOŠKURJAK 
 
 

Stiahnuť dokument (716 kB)


created by MAGAT