Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Informácia o počte uznaných kreditov počas 5-ročného hodnotiaceho cyklu

Kritériom pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka , je dosiahnutie počtu kreditov podľa Vyhlášky 74/2019 Z.z.

Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch  počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka.

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva súčasne viac zdravotníckych povolaní, hodnotenie vzdelávania sa vykoná v každom zdravotníckom povolaní osobitne.

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak zdravotnícky pracovník získal za hodnotené obdobie najmenej :

 

1./ 50 kreditov v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, očný optik, praktická sestra, zubný asistent alebo masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér

 

2./ 25 kreditov v zdravotníckom povolaní sanitár 

 

3./ 20 kreditov v zdravotníckom povolaní masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných.

 


Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako je ustanovený v odsekoch vyššie, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť kredity prevyšujúce počet ustanovených kreditov, najviac však 20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie /


1 skupina  - 10 kreditov ; 2 skupina – 5 kreditov a 

3 skupina  - 4  kredity .

 

Pokiaľ registrovaný zdravotnícky pracovník doručí  na sekretariát, prípadne si zaeviduje do systému vyšší počet kreditov ako stanovuje vyhláška, tieto mu nebudú evidované.

 

 

 

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP

 

Stiahnuť dokument (47 kB)


created by MAGAT