Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aktuality

Ocenenie "TOP medicínsko-technický pracovník"

23.4.2018 sme na XVII. Celoštátnej odbornej konferencii SK MTP v Trenčíne po prvý krát odovzdávali ocenenia pre najlepších zdravotníckych pracovníkov v povolaniach, ktoré združuje naša komora. Komisia z návrhov vybrala podľa splnených kritérií päť kolegýň a jedného kolegu, ktorím srdečne blahoželáme:  


Návrh poslancov NR SR na zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent

Zdravotný výbor NR SR podal návrh na zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent na "praktická sestra". Tlačovú besedu si môžete pozrieť na: 
 
https://www.ta3.com/clanok/1127926/tb-predsedu-vyboru-nr-sr-pre-zdravotnictvo-s-zelnika-o-zmenach-v-rezorte.html
 


List ministrovi MZ SR


Nitriansky samosprávny kraj - informácie

Nitriansky samosprávny kraj od 1.7.2017 v Zariadení sociálnych služieb ,,KAMILKA“ Maňa začal poskytovať novú sociálnu službu: Služba včasnej intervencie. Táto služba je poskytovaná v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách bezodplatne. Podrobnosti o novej službe sa dočítate v letáku v prílohe.


Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka


Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta - novela vyhlášky č. 321/2005 Z.z. platná od 1.3.2017


Zdravotnícki laboranti s II.stupňom VŠ - zákon o minimálnych mzdových požiadavkách


UPOZORNENIE NA ZMENU!

Podľa novely zákona č.578/2004 Z.z. z dátumu 1.5.2015 je výška poplatku za vedenie registra od roku 2016 15 €, poplatok je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka

Poplatky za aktualizáciu registra sa platia

na číslo účtu: 0273781818/0900,

IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX

variabilný symbol: 1206,
špecifický symbol: posledná časť Vášho registračného čísla
bez písmena povolania - napr. 00123, do poznámky pre prijímateĺa uveďte Vaše meno a priezvisko


Vážené kolegyne, kolegovia,

Na sekretariát komory aj priamo na mňa bolo adresovaných niekoľko žiadostí  a informácií, či sa SK MTP pripojí k akcii sestier a pôrodných asistentiek v zmysle podpory zmeny novely zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vo forme podávania výpovedí. Na zasadaní Rady SK MTP, Kontrolného výboru a Disciplinárnej komisie dňa 5.12 2015 v Trenčíne sme prebrali všetky možnosti a dopady takéhoto postupu. Aj na základe výsledku podporenia deklarácie, ktorá bola prvým stupňom v spoločnom postupe komôr, sme sa rozhodli, že naďalej  podporujeme nátlakové akcie sestier a pôrodných asistentiek,  ale SK MTP nepôjde samostatne do týchto akcií, resp. nebude organizovať podávanie výpovedí v našich povolaniach.

Ďakujem Vám za pochopenie.

Strápková Janka, Bc., prezidentka SK MTP


Spoločné zásadné pripomienky nižšie uvedených organizácií:

1.odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach

2. odmeňovanie na základe dohodnutej výšky koeficientov

3. zohľadnenie rokov praxe

28.07.2015 – stretnutie zástupcov SK MTP  na MZ SR rozporové konanie k návrhu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov - riešenie našich zásadných pripomienok – žiadna z pripomienok zo strany MZ SR nebola akceptovaná

12.08.2015 Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu so zástupcami Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskej komory fyzioterapeutov, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, a Odborovým združením Sestier a pôrodných asistentiek v stredu 12. 8. 2015 odovzdali do podateľne Úradu Vlády SR list pre premiéra Roberta Fica, v ktorom ho požiadali o prijatie v súvislosti so zákonom o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Reagujú tak na neúspešné rozporové konanie k zákonu, počas ktorého žiadna z prednesených pripomienok nebola akceptovaná.

26.08.2015 – stretnutie s premiérom R. Ficom – v prvej požiadavke  premiér pripustil garantovanie mzdy vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach, teda okrem štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach (súkromných). V ďalších dvoch požiadavkách poveril ministra V. Čisláka, aby dohodol podrobnosti.created by MAGAT