Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

edukafarm

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

  • technik laboratórnej medicíny
  • medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant
  • farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky,
  • rádiologický technik, zubný asistent,
  • dentálna hygienička, verejný zdravotník,
  • asistent výživy, optometrista
  • očný optik, masér, zdravotnícky asistent
  • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

 


Aktuality

DOVOLENKA

Z dôvodu dovolenky v dňoch 23.-26.09.2016 Vám nebude môcť sekretariát SK MTP podávať informácie. Telefonická i elektronická komunikácia bude obnovená dňa 27.9.2016. Za pochopenie ďakujeme.


Zdravotnícki laboranti s II.stupňom VŠ - zákon o minimálnych mzdových požiadavkách


UPOZORNENIE NA ZMENU!

Podľa novely zákona č.578/2004 Z.z. z dátumu 1.5.2015 je výška poplatku za vedenie registra na rok 2016 15 €, poplatok je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka

Poplatky za aktualizáciu registra sa platia

na číslo účtu: 0273781818/0900,

IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX

variabilný symbol: 1206,
špecifický symbol: posledná časť Vášho registračného čísla
bez písmena povolania - napr. 00123, do poznámky pre prijímateĺa uveďte Vaše meno a priezvisko

Vážené kolegyne, kolegovia,

Na sekretariát komory aj priamo na mňa bolo adresovaných niekoľko žiadostí  a informácií, či sa SK MTP pripojí k akcii sestier a pôrodných asistentiek v zmysle podpory zmeny novely zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vo forme podávania výpovedí. Na zasadaní Rady SK MTP, Kontrolného výboru a Disciplinárnej komisie dňa 5.12 2015 v Trenčíne sme prebrali všetky možnosti a dopady takéhoto postupu. Aj na základe výsledku podporenia deklarácie, ktorá bola prvým stupňom v spoločnom postupe komôr, sme sa rozhodli, že naďalej  podporujeme nátlakové akcie sestier a pôrodných asistentiek,  ale SK MTP nepôjde samostatne do týchto akcií, resp. nebude organizovať podávanie výpovedí v našich povolaniach.

Ďakujem Vám za pochopenie.

Strápková Janka, Bc., prezidentka SK MTP


Podporte sestry a pôrodné asistentky!!

Menom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa na Vás obraciam so žiadosťou o vyslovenie podpory konania partnerskej stavovskej organizácie – Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.


created by MAGAT